دستاورد گروه 2

کسب رتبه برتر گروه پزشکی اجتماعی در جشنواره شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1392

 

گروه آموزشی پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با همت کادر هیئت علمی و اداری موفق به کسب رتبه برتردر جشنواره شهید مطهری سال 91 در آیتم  ’ ارزیابی درونی’ گردید. این جشنواره هر ساله بر حسب آیتمهای متفاوت گروههای شرکت کننده را داوری می نماید و گروههای برتر پس اعلان نظر داوران مشخص می گردند. از آنجا که ارزیابی درونی از جمله ساز و کارهای بهبود کیفیت می باشد، دانشگاه ها باید خود را مورد ارزیابی قرار داده و شرایط ارتقاء مستمر کیفیت خود را فراهم آورند. ارزیابی درونی فرآیندی است که با گردآوری اطلاعات و قضاوت برای پیشرفت فعالیت­های آموزشی سرو کار دارد. توجه به برخی از اصول مربوط به اندازه گیری آموزشی و گردآوری اطلاعات باعث می­شود که بتوان فرآیند یاد شده را بهتر درک کرد.  گروه پزشکی اجتماعی با یرنامه ریزی دقیق توانست در این آیتم در صدر گروههای آموزشی دانشگاه قرار گیرد.


ماه گذشته: 1630
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1