مراکز خدمات جامع سلامت

رديف

نام مرکز خدمات جامع سلامت

آدرس

تلفن

نام سرپرست

تصوير

1

شهيد باهنر

جاده سرخس شهرک شهيد باهنر- بلوار امام رضا- امام رضا 14

3964158

آقاي حسن زاده

تصوير

2

مرکر شهید صفاری

هاشمیه 9

38832818

خانم لشکری

 

3

مرکز مطهری

مطهری شمالی - بین مطهری 26 و 28

37240079

خانم خراشادی

 

4

مرکز شهید بهشتی

خیابان دکتر بهشتی - نبش بهشتی 20

38404036

آقای دکتر عطایی

 

5

مرکز رضاشهر

رضاشهر- خاقانی 10
38781026 خانم توحیدی  

6

مرکز شهرک لشکر

خیابان شهرک لشکر - بلوار فاطمیه - جنب فاطمیه
35210098 خانم دکترعروجی  

7

ساختمان یک

شهرک شهید رجایی - پورسینا 9

33714397

آقای دکتر نوروزی

 

8

گلشهر

صد متري گلشهر بلوار شهيد آويني آويني 43

2591836

خانم دکتر فلاح

تصوير

9

امير المومنين (ع)

صد متري گلشهر بلوار شهيد آويني- خيابان گلبو گلبو 41

2589931

خانم دکتر عسل فروش

تصوير

10

خواجه ربيع

بلوار خواجه ربيع خيابان يوسف زاده 27

7415156

آقاي دکتر عطايي

تصوير

11

کوي اميرالمومنين (ع)

بلوار توس کوي امير المومنين وليعصر 16

7616045

آقاي دکتر گلمکاني

تصوير

12

طرقبه

طرقبه -انتهاي خيابان صاحب الزمان نرسيده به پيچ طرقدر

05124222613

 آقای دکتر حسن زاده

تصوير

13

شانديز

شانديز - خيابان وليعصر بين وليعصر 15و 17

05124282400

دکتر زاد رحيم

تصوير


منوی اصلی

ماه گذشته: 2629
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1