برنامه استراتژیک

دورنمای گروه

رسالت گروه پزشکی اجتماعی مشهد

گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تکیه بر توانمندیها و تجربیات

اعضای هیئت علمی و کارکنان خود و همچنین برخورداری از ساختار مناسب و استفاده از منابع در اختیارش، فعایتهای خود را راستای رسالتهای زیر انجام می دهد:

ü آموزش و تربیت نیروی انسانی در مقاطع مختلف علوم پزشکی که موجب ارتقای دانش، نگرش و عملکرد آنها در حیطه های پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری گردد.

ü پژوهش های کاربردی در راستای کمک به ارتقای سلامت جامعه و برطرف نمودن کاستی های نظام سلامت

ü ارایه مشاوره و خدمات ارتقای سلامت و جلب حمایت همه جانبه در راستای ارتقای سلامت جامعه و برطرف نمودن کاستی های نظام سلامت

دورنمای گروه پزشکی اجتماعی مشهد

ما برآنیم با دستیابی به شاخص های آموزشی و پژوهشی و ارائه خدمات مرتبط با پزشکی

اجتماعی در بالاترین سطح ملی و منطقه ای در زمینه های زیر در خدمت ارتقای سلامت

جامعه باشیم.

ü به عنوان الگو در آموزش و تربیت نیروی انسانی در مقاطع مختلف علوم پزشکی در سطح دانشگاههای کشور

ü  به عنوان الگو در ارایه مشاوره و خدمات ارتقای سلامت و جلب حمایت همه جانبه جهت ارتقای سلامت جامعه و برطرف نمودن کاستی های نظام سلامت در سطح دانشگاههای کشور

ارزشها ی گروه پزشکی اجتماعی مشهد

ü فلسفه ما چیست و ارزشهای محوری ما کدامند؟

ü ضریب اهمیت عنوان مورد نظر طوری انتخاب شده است که مجموع موارد عدد 100 شود.


   ردیف عنوان درجه اهمیت
 

  1 مسئولیت پذیری 10  

  2 وجدان کاری 10  

  3 سواد علمی بالا 10  

  4 روحیه نوآورانه و خلاقانه 10  

  5 دیدگاه کل نگر(هولیستیک) 10  

  6 برخورداری از مهارتهای مدیریتی 10  

  7  برخورداری از مهارتهای مشاوره  5  

  8 برخورداری از مهارتهای ارایه مطلب   5  

  9  برخورداری از مهارتهای روابط اجتماعی و عمومی  10  

  10  توان بالای سیاستگزاری موثر  10  

    مجموع  100  


نقاط قوت

 با توجه به محیط داخلی گروه پزشکی اجتماعی نقاط قوت عمده داخلی(Strength) ما چه مواردی هستند؟

نقطه قوت یک سازمان یک کاربرد موفق از یک شایستگی یا بهره برداری از یک عامل کلیدی در جهت توسعه رقابت پذیری سازمان می باشد. (مزیت های شما چیست؟ چه چیزی را خوب انجام می دهید؟)

  منظور از ضریب اهمیت، درجه اهمیت عنوان نقطه قوت ذکر شده از دیدگاه جنابعالی می باشد.  لطفا ضریب اهمیت عنوان مورد نظر را طوری انتخاب نمایید که مجموع موارد عدد 100 شود.

  منظور از میزان پاسخدهی مقداری است که عنوان نقطه قوت ذکر شده از دیدگاه جنابعالی در حال حاضر در گروه اجرا شده است. لطفا میزان پاسخ دهی را بین اعداد 3 تا 4 انتخاب نمایید.

ردیف عنوان ضریب اهمیت(0-100) م پاسخدهی (0-4)  
 1  ارایه خدمات و فعالیتها در یک دانشگاه تیپ 1 1 4 4
 2  وجود برنامه راهبردی یا استراتژیک در حوزه های ( آموزش، پژوهش و مشاوره ) در گروه آموزشی 3
4
12
 3  وجود کوریکولوم آموزشی برای هر یک از مقاطع مختلف آموزشی( علوم پایه ، کارآموزی، کارورزی، دستیاری ،تحصیلات تکمیلی، ) در گروه  3 3
9
 4  آشنایی اعضای هیات علمی و دستیاران دانشجویان تحصیلات و دانشجویان مقطع بالینی با کوریکولوم آموزشی گروه  1 3
3
 5  مدیر گروه دارای مرتبه دانشگاهی دانشیاری می باشد 3
4
12
 6  مدیر گروه آموزشی دارای بیش از 3.سال سابقه مدیریتی می باشد.  1 4
4
 7  وضعیت استخدامی مدیر گروه به صورت رسمی قطعی است. 1
4
4
 8  مدیر گروه دارای توانایی و روحیه مدیریتی بسیار بالایی می باشد 2
4
 8
 9  گروه مقررات و ضوابط آموزشی گروه را به طور کامل رعایت می کند  2  3 6
 10  مدیر گروه به صورت جدی و کامل پیگیر درخواست ها و مصوبات گروه آموزشی می باشد 2
 3  6
 11  در گروه برنامه اجرایی وظایف آموزشی اعضای هیات علمی گروه هر نیمسال تحصیلی تهیه و به اعضای هیات علمی  ابلاغ می شود.  2  3 6
 12  وظایف موظف (آموزشی، پزوهشی، اجرایی و فرهنگی) اعضای هیات علمی گروه در پایان هرترم  تحصیلی توسط معاون آموزشی گروه ارزیابی می شود. 2
3
6
 13  جلسات گروه به طور منظم برگزار شده و مدیر گروه اداره تمام جلسات را بر عهده دارد. 2
3
6
 14  رضایت اعضای هیئت علمی از عملکرد مدیر گروه بالا است. 1
 3 3
 15  رضایت دانشجویان از عملکرد مدیر گروه بالا است.  1  3 3
 16  متوسط شرکت یا مشارکت در اجرا اعضای هیات علمی گروه در سه سال اخیر در کارگاه های آموزشی بیش از 80 درصد  می باشد.  2 3 6
 17  بیش از 70 درصد از اعضای هیات علمی گروه در کارگاه آموزشی روشهای نوین تدریس شرکت نموده اند. 1
3
3
 18  بیش از 70 درصد از اعضای کمیته امتحانات گروه در کارگاه طراحی و تحلیل آزمون شرکت نموده اند.  1 3
3
 19  گروه برای توسعه منابع نیروی انسانی مورد نیاز برنامه ای تدوین کرده است.  2 3
6
 20  گروه حمایت های لازم را در زمینه توجه به کارآفرینی در فعالیت های آموزشی و پژوهشی را به عمل آورده است  1 3
3
 21  کلیه اعضای گروه از آئین نامه های داخلی گروه آگاهی لازم را دارند و خود را موظف به اجرای آن می دانند.  2  3  6
 22 متوسط برگزاری جلسات درون گروهی یکبار درماه می باشد.  1  3
 23  متوسط برگزاری جلسات مشترک با سایر گروه ها دو بار در سال می باشد 1
3
 24  استخدام اعضای هیات علمی با نظر مستقیم گروه و از طریق فراخوان صورت گرفته است. 2
4
 8
 25 گروه برنامه تفصیلی و اجرایی آموزش را برای هر نیسمال ارائه می نماید  1
3
 26 بیش از 80 درصد از محتوای برنامه های آموزشی مقطع علوم پایه  با  کوریکولوم  آموزشی گروه تناسب دارد.   1
27 بیش از 80 درصد از محتوای برنامه های آموزشی مقطع بالینی با  کوریکولوم آموزشی این دوره تناسب دارد.   1 3
3
28 بیش از 80 درصد از محتوای برنامه های آموزشی مقطع دستیاری گروه با کوریکولوم آموزشی این دوره تناسب دارد.   1 3
3
29  کلیه اعضای هیات علمی گروه در برنامه ریزی درسی گروه مشارکت دارند.  1 3
3
30  بیش از 95 درصد از کلاسهای تئوری مقطع علوم پایه در طول ترم به طور منظم برگزار می شود  1 3
 3
31  بیش از 95 درصد از کلاسهای تئوری مقطع بالینی در طول ترم به طور منظم برگزار می شود.  1 3
3
32  بیش از 95 درصد از کلاسهای تئوری مقطع تحصیلات تکمیلی در طول ترم به طور منظم برگزار می شود.  1  3 3
 33  بیش از 95 درصد از کلاسهای تئوری مقطع  دستیاری  در طول ترم به طور منظم برگزار می شود.  1 3 3
 34  بیش از 80 درصد از مجموعه سرفصل های دروس گروه طرح درس دارند 2
3
6
 35  بیش از 80 درصد اعضای هیات علمی گروه تمام وقت جغرافیایی می باشند.  2  4 8
 36  بطور متوسط اعضای هیات علمی دارای سابقه کار آموزشی5.سال به بالا می باشند  1 4
4
 37  متوسط تعداد مقالات چاپ شده اعضای هیات علمی گروه در مجلات معتبر علمی (داخلی و خارجی ) در سه سال گذشته 6 می باشد 2
 3 6
 38 متوسط راهنمایی، مشاور و داوری پایان نامه های دانشجویان توسط اعضای هیات علمی 6 درسه سال گذشته می باشد.  2
 3 6
39  متوسط تعداد کتاب منتشرشده توسط اعضای هیات علمی (ترجمه و تالیف) در 5 سال گذشته5 می باشد.  2 3
6
 40  متوسط روز مشارکت  هر یک از اعضای هیات علمی در فعالیت های آموزشی 4 روز و بیشتر در هفته می باشد  1 3
3
 41  متوسط میزان رضایت فراگیران مقطع علوم پایه از برگزاری کلاس های تئوری بیش از 70 درصد می باشد  1 3  3
42  در بیش از 80% موارد توزیع همسان در فعالیت های آموزشی اعضای هیات علمی گروه وجود دارد.  2  3
 43  متوسط میزان رضایت فراگیران مقطع تحصیلات تکمیلی و دستیاری از برگزاری کلاس های تئوری بیش از 70 درصد می باشد  1 3
 44 متوسط میزان رضایت فراگیران مقطع کارآموزی و کارورزی از برگزاری کلاس های تئوری بیش از 70 درصد می باشد  1 3
 45  در سه سال گذشته بین 35 تا 50 درصد از اعضاء  بعنوان عضو هیات علمی در مراکز پژوهشی فعالیت و همکاری داشته اند.  1 3
3
 46  کتابخانه حداقل با 3نشریه معتبر خارجی اشتراک دارد 1 3 3
 47  گروه هر 1سال به منظور تامین و بهینه سازی منابع آموزشی خود نیازه های خود را با رئیس دانشکده در میان می گذارد.  2 3
6
 48  برخورداری از اعضاء هیات علمی و کارکنان متعهد، باتجربه و مسئولیت پذیر  2  3
 49  وجود رابطه صمیمانه و همفکری اعضاء گروه در راستای پیشبرد اهداف گروه  2 3  6
 50 برخورداری از نسبت جنسیتی و سنی مناسب در اعضاء هیات علمی گروه   2  3 6
 51  وجود نگرش مثبت به پیشرفت و ایجاد تغییر بر اساس فعالیتهای اعضای هیئت علمی جوان در بین پیش کسوتان گروه  2
52  برخورداری از تجربه تعدادی از مدیران فعلی و قبلی اجرایی دانشگاه در گروه به عنوان عضو هیات علمی  2 3
 6
 53  برخورداری از ارتباط مطلوب با معاونت بهداشت دانشگاه و مسئولین فیلدهای آموزشی در عرصه های شهری و روستایی  2  3 6
 54  برخورداری از ارتباط مطلوب با معاونت درمان دانشگاه  1 3
 3
 55  عضویت اعضاء هیات علمی گروه در کمیته ها و شوراهای مختلف دانشگاه از قبیل: EDC, EDO,  2 3
6
 56  جذب دانشجویان علاقمند به پژوهش در مقاطع مختلف علوم پزشکی و هدایت پژوهش های دانشجویی  2  3 6
 57  پیشبرد پروژه ها و طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه های مشترک با سایر دانشکده ها، معاونت ها ومراکز تحقیقاتی دانشگاه  2  3  6
 58  همکاری آموزشی و پژوهشی با سازمانهای خارج از دانشگاه شامل: پزشکی قانونی، و ... 2
6
 59  بیش از50 درصد از اعضای هیات علمی گروه  دارای مرتبه دانشیاری و بالاتر می باشند. 2
4
 8
 60  جذب دانشجو در مقاطع مختلف علوم پزشکی 2
4
8
 61  جذب دستیار تخصصی پزشکی اجتماعی 2
4
 8
 62  جذب دانشجویان MPH 1
 3  
 63

وجود عرصه آموزشی در مراکز شهری-روستایی،،،وجود کلینیک ارتقای سلامت و پیشگیری در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه

2
3 6
  مجموع
 100   322

نقاط ضعف

 با توجه به محیط داخلی گروه پزشکی اجتماعی، نقاط ضعف عمده داخلی(Weakness) ما چه مواردی هستند؟

نقطه ضعف یک سازمان یک کاربرد ناموفق از یک شایستگی یا عدم بهره برداری از یک عامل کلیدی که رقابت پذیری شرکت را کاهش می دهد. (چه چیز می تواند بهبود داده شود؟ چه چیز بطور نامناسبی انجام می شود؟ از چه چیزی می توان اجتناب کرد؟)

  منظور از ضریب اهمیت، درجه اهمیت عنوان نقطه ضعف ذکر شده از دیدگاه جنابعالی می باشد.  لطفا ضریب اهمیت عنوان مورد نظر را طوری انتخاب نمایید که مجموع موارد عدد 100 شود.

  منظور از میزان پاسخدهی مقداری است که عنوان نقطه ضعف ذکر شده از دیدگاه جنابعالی در حال حاضر در گروه اجرا شده است. لطفا میزان پاسخ دهی را بین اعداد 1 تا 2 انتخاب نمایید.

 ردیف عنوان ضریب اهمیت(0-100) م پاسخدهی (0-4)  

1 میزان رضایت اعضای هیات علمی از امکانات رفاهی و خدمات دانشگاه کمتر از 50  درصد می باشد 10  2 20 

2 گروه از محل بودجه تخصیصی دانشکده دارای اعتبار مالی مشخص می باشدولی در گروه هزینه نمی شود. 5  1  5

3 وسعت  كتابخانه كمتر از حد متناسب با تعداد دستياران و اعضاي هيات علمي است 5  2 10 

4 کتب مرجع مورد نیاز فراگیران و اعضای هیات علمی در کتابخانه با کمبود مواجه است. 5 1 5

5 رضایت اعضای هیات علمی و فراگیران گروه از دسترسی آسان به منابع  موجود در کتابخانه مطلوب نیست. 5  2 10 

6 فراگیران مقاطع مختلف ( علوم پایه ، کارورز، کارآموز، تحصیلات تکمیلی ،  دستیاری) از دسترسی به اینترنت در گروه آموزشی رضایت کافی ندارند. 10  2 20 

7 فراگیران مقاطع مختلف ( علوم پایه ، کارورز، کارآموز، تحصیلات تکمیلی ،  دستیاری) و اعضای هیات علمی از دسترسی به اینترنت Wireless در گروه آموزشی رضایت کافی ندارند.  10  2 20

8 محدودیت منابع مالی و تجهیزات  10  2  20

9 فضای کم گروه پزشکی اجتماعی  10 2  20

10 کمبود نیروی کارشناسی و تدارکاتی و حمایتی  10  1  10

11 ضعف استفاده عملی از داده های بدست آمده از بررسی های کارورزی و کارآموزی  10  2  20

12  عدم همکاری آموزشی و پژوهشی با سازمانها و مراکز آموزشی وبهداشتی بین المللی  10  2  20

  مجموع 100   180


فرصت ها

 با توجه به محیط خارجی گروه پزشکی اجتماعی فرصتهای(opportunity) ما چه مواردی هستند؟

یک فرصت یک حالت خارجی است که می تواند بصورت مثبت بر پارامترهای عملکردی شرکت تاثیر گذاشته و مزیت رقابتی که ایجاد کننده اقدامات مثبت در زمان مناسب است را بهبود دهد.

منظور از ضریب اهمیت، درجه اهمیت فرصت ذکر شده از دیدگاه جنابعالی می باشد.  لطفا ضریب اهمیت عنوان مورد نظر را طوری انتخاب نمایید که مجموع موارد عدد 100 شود.

منظور از میزان پاسخدهی مقداری است که فرصت ذکر شده از دیدگاه جنابعالی در حال حاضر موجود است. لطفا میزان پاسخ دهی را بین اعداد 3 تا 4 انتخاب نمایید.

 

 ردیف عنوان ضریب اهمیت(0-100) م پاسخدهی (0-4)  

1 نگرش مثبت مسئولین دانشگاه نسبت به مراقبتهای سرپایی 20  4 80

2 نگرش مثبت و تعهد مسئولین آموزشی دانشگاه نسبت به آموزش پزشکی جامعه نگر 20  4  80

3 نگرش مثبت مسئولین دانشگاه درزمینه ارتقای سلامت مردم جامعه و توجه به آموزش و پژوهش در مورد آن 20  4 80

4 گرایش اعضای هیئت علمی دانشگاه و معاونتهای آن به سمت پژوهش و نیاز به دوره های آموزش روش تحقیق در کل دانشگاه 20 4 80

5 وجود مرکز پزشکی مبتنی بر شواهد و مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش در دانشگاه بعنوان عرصه های آموزشی دستیاران 20  4 80

  مجموع 100   400

 

تهدیدها

 با توجه به محیط خارجی گروه پزشکی اجتماعی تهدیدهای (threats) عمده ما چه مواردی هستند؟

 یک تهدید یک حالت خارجی است که می تواند بصورت منفی بر پارامترهای عملکردی شرکت تاثیر گذاشته و مزیت رقابتی که ایجاد کننده اقدامات مثبت در زمان مناسب است را کاهش دهد.

 منظور از ضریب اهمیت، درجه اهمیت تهدید ذکر شده از دیدگاه جنابعالی می باشد.  لطفا ضریب اهمیت عنوان مورد نظر را طوری انتخاب نمایید که مجموع موارد عدد 100 شود.

  منظور از میزان پاسخدهی مقداری است که تهدیدذکر شده از دیدگاه جنابعالی در حال حاضر موجود است. لطفا میزان پاسخ دهی را بین اعداد 1 تا 2 انتخاب نمایید.

 ردیف عنوان ضریب اهمیت(0-100) م پاسخدهی (0-4)  

1 نداشتن نگاه صحیح و آشنا به مهارتهای حرفه ای متخصصین پزشکی اجتماعی توسط گروهای دیگر آموزشی در دانشگاه 10  2 20 

2 آگاهی کم مسئولین سایر سازمانها در خصوص پزشکی اجتماعی 10  2  20

3 امکان کم دانشگاه برای اعزام اعضای هیئت علمی گروه به خارج از کشور جهت کسب توانمندی در آموزش پزشکی پیشگیری 10  2 10 

4 احساس نیازکم سایر بخش ها و سازمانها  آموزش و پرورش، صدا و سیما، شهرداری، سازمانهای  بیمه ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اداره کل زندانها، بهزیستی به همکاریهای آموزشی و پژوهشی با گروه پزشکی اجتماعی 10 2 20

5 گسترش رشته های فوق تخصصی موازی با رشته پزشکی اجتماعی 10  2 20

6 تغییرات جمعیتی از جمله مهاجرت از روستاها به شهرها 10  2 20 

7 تغییرات الگوی بیماریها  10  2 20

8 ناپایداری پستها ، سیاستها, مدیریت کلان دانشگاه  10  2  20

9 نامتناسب بودن ضوابط نظام پرداخت برای آموزش در عرصه در مقایسه با سایر آموزشهای بالینی و عملی  10 2  20

10 رواج نامتناسب خدمات بالینی درآمد زا و کم اهمیت تلقی شدن مراقبتهای اولیه و پیشگیری و آموزش در جهت ارتقای سلامت  10  2  20

  مجموع 100   200

 

با توجه به برایند قوت ها و ضعف ها (180-322) و برایند فرصتها و تهدیدها (200-400) گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در منطقه یک ماتریس فوق قرار می گیرد لذا استراتژی گروه پزشکی اجتماعی تهاجمی خواهد بود.

اهداف کلان

: G1 تربیت نیروی انسانی کارآمد در رشته های مرتبط با پزشکی اجتماعی به منظور تامین نیازهای

سلامت جامعه

: G2 توسعه دوره های آموزش تکمیلی و دستیاری

: G3 توسعه کمی و کیفی پژوهش

: G4جذب منابع مالی از مراجع خارج دانشگاه جهت انجام پژوهش

: G5مشارکت فعال در آموزش جامعه و گروههای ذینفع در راستای عوامل تعیین کننده سلامت و

بهبود کیفیت زندگی

: G6 ایجاد و گسترش عرصه مناسب آموزشی و پژوهشی و مراقبتی پزشکی اجتماعی

: G7 ارتقای مستمر دانش و مهارت های حرفه ای اعضای هیئت علمی و کارکنان گروه

: G8 مشارکت فعال در ارتقای مستمر دانش و مهارت دانش آموختگان ،اعضای هیئت علمی و

مدیران و کارکنان دانشگاه در خصوص روش های پژوهش و ارتقای سلامت و پزشکی اجتماعی و

طب پیشگیری و مهارتهای مدیریتی و اصلاحات نظام سلامت

: G9جذب نیروی انسانی مورد نیاز گروه

Objectives اهداف اختصاصی

:G1 تربیت نیروی انسانی کارآمد در رشته های مرتبط با پزشکی اجتماعی به منظور تامین نیازهای

سلامت جامعه .

:G1O1 بازنگری و تغییر در برنامه های آموزشی دوره کارورزی و کارآموزی در راستای تغییرات

جمعیتی و نیاز های جامعه

 :G1O2استفاده از portfolio و logbook  در آموزش و ارزیابی دوره های کارآموزی، کارورزی و دستیاری

:G1O3 حفظ رتبه بسیار خوب در دروس پزشکی اجتماعی (بهداشت) در امتحانات جامع علوم پایه و پیش کارورزی در کشور تا پایان برنامه در تمامی دوره ها)

:G1O4 مستند سازی فرآیندهای آموزشی و پژوهشی گروه در راستای کمک به حل مشکلات سلامت جامعه تا پایان سال 95

:G1O5 هدایت حداقل 7 پایان نامه در سال توسط اعضای هیئت علمی گروه تا آخر برنامه

:G1O6 برگزاری بیش از 90 درصد کارگاههای توجیهی کارآموزی و کارورزی بصورت مشارکت دانشجو و مبتنی بر مسئله تا پایان  سال 95

:G1O7 آموزش عملی 70 درصد دوره کارآموزی و 60 درصد دوره کارورزی در مراکز شهری تا پایان سال 92

:G1O8 کسب مقام گروه برتر آموزشی در سال 91 در جشنواره مطهری دانشگاه

 :G2توسعه دوره های تکمیلی و دستیاری

:G2O1 پذیرش فلوی پزشکی پیشگیری در رشته های خاص از سال 92

: G2O2 پذیرش دانشجوی فلوی پژوهشی Research fellowship از سایر دانشگاهها جهت انجام پژوهش در عرصه های پزشکی اجتماعی از سال 92

: G3 توسعه کمی و کیفی پژوهش

: G3O1 مشارکت در حداقل 1 طرح نیازسنجی و اولویت بندی دانشگاه در طول برنامه

: G3O2هدایت حداقل 7 پایان نامه تحقیقی در سال توسط اعضای هیئت علمی گروه تا پایان برنامه

: G3O3 مشارکت در برگزاری حداقل 10 کارگاه روش تحقیق در دانشگاه علوم پزشکی مشهد تا پایان برنامه

: G3O4 برگزاری 2 کارگاه روش تحقیق خارج از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تا آخر برنامه

: G3O5 چاپ حداقل 3 مقاله خارجی و 6 مقاله داخلی در سال در مجلات معتبر علمی پژوهشی در طول برنامه

: G3O6شرکت در حداقل 4 کنگره داخلی و 3 کنگره خارجی توسط اعضای گروه در سال تا آخر برنامه

: G4جذب منابع مالی از مراجع خارج دانشگاه جهت انجام پژوهش

: G4O1جذب حداقل 2 گرانت بین المللی در طول برنامه

: G4O2مشارکت و اجرای 3 طرح تحقیقاتی از سازمانهای خارج از دانشگاه در طول برنامه

: G4O3مشارکت و اجرای یک طرح تحقیقاتی مشترک با سایر دانشگاههای علوم پزشکی تا آخر برنامه

: G4O4کسب مقام گروه برتر پژوهشی در سال 92 در سطح دانشگاه

: G5مشارکت فعال در آموزش جامعه و گروههای ذینفع در راستای عوامل تعیین کننده سلامت و بهبود کیفیت زندگی

: G5O1حضور 4 بار در صدا و سیما در سال جهت آموزش عموم مردم در راستای ارتقای سلامت در طول برنامه

: G5O2چاپ حداقل 5 مقاله در مجلات و روزنامه های عمومی در سال در طول برنامه

: G5O3حضور حداقل 3 بار در مجامع عمومی یا نشستهای سازمانها و گروههای ذینفع جهت آموزش در خصوص عوامل تعیین کننده سلامت و پزشکی اجتماعی در طول برنامه

: G5O4تکمیل و راه اندازی وب سایت گروه تا پایان سال 92 به منظور استفاده دانشجویان، مسئولین دانشگاه و اساتید و ...

: G6ایجاد و گسترش عرصه مناسب آموزشی و پژوهشی و مراقبتی پزشکی اجتماعی

: G6O1تشکیل و تجهیز و گسترش کلینیک پزشکی پیشگیری و ارتقای سلامت تا پایان سال 92

: G6O2طراحی و اجرای 3 طرح پژوهشی مرتبط با جمعیت تا آخر برنامه در جمعیت تحت پوشش مرکز ارتقای سلامت

: G7ارتقای مستمر دانش و مهارت های حرفه ای اعضای هیئت علمی و کارکنان گروه

: G7O1اعزام حداقل 1 نفر از اعضای هیئت علمی گروه به خارج از کشور جهت کسب توانمندی در زمینه آموزش پزشکی اجتماعی وپیشگیری طی برنامه

: G7O2برگزاری کنفرانس های مشترک و نشستهای علمی گروه هر 2 هفته یکبار تا پایان برنامه

شرکت هر عضو هیئت علمی گروه در دو نشست یا کارگاه علمی در سال تا پایان برنامه

: G7O3ارتقای فردی و حرفه ای کارشناسان گروه با شرکت آنها در حداقل 2 کارگاه یا دوره آموزشی در سال تا آخر برنامه

: G8مشارکت فعال در ارتقای مستمر دانش و مهارت دانش آموختگان ،اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه

: G8O1اجرای حداقل 4 برنامه آموزش مداوم برای مشمولین برنامه در طول برنامه

: G8O2برگزاری 3 برنامه آموزش اختصاصی برای پزشکان عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده مصوب وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی در سال تا پایان برنامه

: G8O3تدوین حداقل یک برنامه خودآموزی در زمینه پزشکی اجتماعی تا پایان برنامه

: G9جذب نیروی انسانی مورد نیاز گروه

: G9O1جذب حداقل دو نفر متخصص پزشکی اجتماعی از طریق فراخوان تا سال 95

: G9O2بازنگری و تکمیل پست های کارشناسی گروه تا سال 93

: G9O3جذب و تکمیل کارکنان بهداشتی و درمانی کلینیک پیشگیری و ارتقای سلامت جامع

ماه گذشته: 1634
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1