اولویت های پژوهشی

مطالعات هزينه-اثربخشي و هزينه-سوددهي در خدمات نظام سلامتی        
مطالعات مرتبط با تحليل هزينه کارآزمايي­هاي پيشگيري
نقش شيوه هاي زندگي در سلامت
اپيدميولوژي و كنترل بيماري ها
روش های آماری در تحقیقات پزشکی
تحقيق در نظام سلامت
دخانيات و سوء مصرف مواد (بار اجتماعي و اقتصادي آن، رابطه آن با بيماري)
   
اولويت هاي پژوهشي
       
دکتر عرفانیان
دکتر سید نوزادی
اعتياد و جنبه هاي اپيدميولوژي آن تصادفات رانندگي
ارتباط ميان عوامل محيطي اجتماعي- فرهنگي- سياسي با بروز بيماري هاي عفوني تغذيه
بررسي جنبه هاي اپيدميولوژي انواع هپاتيت هاي ويروسي شيوه هاي زندگي
دکتر خواجه دلویی
دکتر موسوی بزاز
عوامل مرتبط با عوامل خطر بيماري هاي واگير دار مبتني بر جامعه اقتصاد و سلامت
مطالعات بار بيماري ها آموزش پزشکي
مطالعات هزينه اقتصادي( بار اقتصادي بيماري ها) طب مکمل
مطالعات مربوط به سوء مصرف مواد و دخانيات طب پيشگيري
مطالعات ارزيابي برنامه هاي سلامت (عملکرد) پزشکي مبتني بر شواهد
مطالعات تعيين کنندهاي اجتماعي سلامت مديريت در نظام سلامت
دکتر جراحی
دکتر دادگر
پژوهش در آموزش پيشگيري از ايدز
سلامت زنان و بهداشت ناباروري مطالعات پيشگيري از سرطان
سلامت کودکان سلامت زنان
  کيفيت زندگي
  علل زمينه ساز اعتياد
دکتر صالحی دکتر وکیلی
بررسي هاي اپيدميولوژيک در خصوص بيماري هاي واگير دار و غير واگير دار پيشگيري و کاهش آسيب هاي ناشي از تصادفات و خوادث رانندگي
بررسي اپيدميولوژيک اعتياد به الکل اصلاح شيوه هاي تغذيه اي افراد و تغيير نگرش هاي اشتباه در اين زمينه
تعيين بار بيماري هاي مزمن(سرطان ها، قلبي عروقي- ديابتي) پيشگيري و کاهش آسيب هاي ناشي ار سرطان ها
تعيين بار حوادث و سوانح پيشگيري و کاهش آسيب هاي ناشي از خود درماني
تعيين بروز و شيوع بيماري هاي مزمن(سرطان ها، قلبي عروقي- ديابتي) در مشهد و استان خراسان پيشگيري و کاهش آسيب هاي ناشي از اعتياد به مواد مخدر و دخانيات
تعيين SDH ها در مورد بيماري هاي مزمن(سرطان ها، قلبي عروقي- ديابتي    


منوی اصلی

ماه گذشته: 1534